Talk:Mahatigarbhavakranti Sharira

From Charak Samhita
Jump to navigation Jump to search

References from Bhela Samhita

ग्रहणाति वायुर्यस्यां च योनौ शुक्रमुपागतः | बिभर्ति गर्भिणी गर्भं शुद्धार्तवसमन्विता || [Bhe Sa 3/6]


ऋतौ च गर्भो अवतिष्ठते | तद्यथा – सुकृष्ट क्षेत्रे प्रक्षिप्तं............निषिक्तमेकत्वमापन्नमृद्धिं लभते | [Bhe Sa 8/2]