Contents under development

From Charak Samhita
Jump to navigation Jump to search

In an attempt to provide comprehensive and up to date knowledge of Charak Samhita, we have started new section on Concepts and Contemporary Practices. We invite research scholars and authors to contribute with their knowledge in this. The guidelines are available here.

The following are the lists of contents under development and articles that are to be assigned to new authors. If you are willing to contribute to develop this content, please contact on carakasamhita@gmail.com. We will communicate with you.

List of assigned articles, under development

 1. Ashayapakarsha
 2. Kala Sharira
 3. Rogi pariksha , Atura bala jnana
 4. Niruha basti
 5. Upsargaja vyadhi / Aupasargika vyadhi
 6. Pind brahmanda nyaya / Loka, Purusha Siddhanta
 7. Yapana basti
 8. Anuvasana basti
 9. Agada
 10. Ama
 11. Aachara rasayana
 12. Netra roga
 13. Viruddha
 14. Nitya sevaniya dravya
 15. Sara
 16. Bala
 17. Loka
 18. Vrata
 19. Artha/Hridaya
 20. Desha
 21. Ahamkara
 22. Mahat
 23. Vaya
 24. Nyaya Kedarikulya/ ksheeradadhi / khalekapota / Dhatu parinaman siddhanta
 25. Shirodhara

List of new articles to be assigned to authors

These are the lists of contents under development and articles that are to be assigned to new authors. If you are willing to contribute to develop this content, please contact on carakasamhita@gmail.com. We will communicate with you.

 1. Pranayatana
 2. Prana
 3. Udaka
 4. Avarana
 5. Atulya gotra
 6. Samhanana
 7. Pramanatah pariksha
 8. Trimarma -Shira
 9. Hridaya
 10. Basti
 11. Nabhi
 12. Twacha
 13. Nati upyunjeeta -Kshara
 14. Nati upyunjeeta -Lavana
 15. Nati upyunjeeta -Pippali
 16. Janpadodhwansa
 17. Adharma
 18. Upadhatu
 19. Adhyapan vidhi
 20. Roga paareeksha in vyadhi, Nidanarthakara, Vyadhisankarya
 21. Kalpa vidhi
 22. Yoni
 23. Concept of Kalpana -Kalpa 12/ 45 (Combination of ingredients)
 24. Concept of samana samanaguna and bhuyishtha
 25. Matra Concept of hriswa madhyam uttam matra, aushadha matra
 26. Concept of Vishesh visheshaguna and bhuyishtha
 27. Namrupa vigyan
 28. Dhoomapana
 29. Jatru urdhwaga roga
 30. Karna roga
 31. Gala roga
 32. Danta roga
 33. Dantaveshta roga
 34. Jiwha roga
 35. Talu roga
 36. Kantha roga
 37. Shira roga
 38. Matra basti
 39. Shamana
 40. Santarpana
 41. Apatarpana
 42. Lekhana
 43. Anuloman
 44. States of dosha - Vriddha ksheena dosha in dosha, 63 doshavastha
 45. Chikitsa / prayashchitta/ prashaman
 46. Eka aushadha rasayana
 47. Prakrit vaikrit jwara
 48. Ruksha tejo jwarkaram
 49. Kaphasthan anupurvi chikitsa
 50. Sarpi prayoga
 51. Urdhawag raktpitta
 52. Adhoga raktapitta
 53. Paravat shakrit in grathit rakta
 54. Nichaya gulma
 55. Kewal vata, swanidana kupita vata
 56. Ekang sarvang vata, Dhatu kshayanimittaja vata
 57. Madya, Madya sevan vidhi, Madya atyaya, Madya vega
 58. Bheshaja kshapite deha aaharai reva brimhanam
 59. Karshya
 60. Sneha saro ayam purusha
 61. Raktam hi vyamlatam yati taccha nasti na chasti ruk
 62. Roga sarve api mande agnou Sutram udarani cha
 63. Adravyabhut chikitsa
 64. Vatsya anu jayet pittam, Pittasya anu jayet kapham, Jayed purvam yo bhavet balwattam
 65. Recurrence of diseases
 66. Gurunam ardha souhityam
 67. Chara sharira avayava swabhavo dhatav kriya
 68. Na hi vatad rite yoni nareenam sampradushyati
 69. Na hi karm mahat kinchit falam yasya na bhujyate
 70. Na abhuktam ksheeyate karma
 71. Cause specific treatment of agni dushti cha chi 15/206-210
 72. Shakha roga
 73. Tamake tu virechanam
 74. Swe sthane maruto avasyam vardhate kapha samkshayat
 75. Sa vriddha sahasa hanyat
 76. Tasmat tam twaray jayed cha chi 19/121
 77. Chaardi nigrahad kushtha
 78. Trishna in relation to rehydration
 79. Urustambha- tasya na snehanam karyam n bastirna virechanam
 80. Vayu vishwam idam
 81. Dhatugat vata
 82. Uttan and gambhir dhatu
 83. Devonmada
 84. Bhutonmada
 85. Atattvabhinivesha