Contents under development

From Charak Samhita
Jump to navigation Jump to search

In an attempt to provide comprehensive and up to date knowledge of Charak Samhita, we have started new section on Concepts and Contemporary Practices. We invite research scholars and authors to contribute with their knowledge in this. The guidelines are available here.

The following are the lists of contents under development and articles that are to be assigned to new authors. If you are willing to contribute to develop this content, please contact on carakasamhita@gmail.com. We will communicate with you.

List of assigned articles, under development

 1. Rogi pariksha , Atura bala jnana
 2. Pind brahmanda nyaya / Loka, Purusha Siddhanta
 3. Agada
 4. Aachara rasayana
 5. Netra roga
 6. Sara
 7. Bala
 8. Loka
 9. Vrata
 10. Artha/Hridaya
 11. Desha
 12. Ahamkara
 13. Mahat
 14. Vaya
 15. Nyaya Kedarikulya/ ksheeradadhi / khalekapota / Dhatu parinaman siddhanta
 16. Upadhatu
 17. Karna roga

List of new articles to be assigned to authors

These are the lists of contents under development and articles that are to be assigned to new authors. If you are willing to contribute to develop this content, please contact on carakasamhita@gmail.com. We will communicate with you.

 1. Pranayatana
 2. Prana
 3. Udaka
 4. Avarana
 5. Atulya gotra
 6. Trimarma -Shira marma
 7. Hridaya marma
 8. Basti marma
 9. Nabhi
 10. Twacha
 11. Kshara
 12. Lavana
 13. Pippali
 14. Kalpa vidhi
 15. Yoni
 16. Concept of Kalpana -Kalpa 12/ 45 (Combination of ingredients)
 17. Concept of samana samanaguna and bhuyishtha
 18. Matra Concept of hriswa madhyam uttam matra, aushadha matra
 19. Concept of Vishesh visheshaguna and bhuyishtha
 20. Namarupa vigyan
 21. Jatru urdhwaga roga
 22. Gala roga
 23. Danta roga
 24. Dantaveshta roga
 25. Jiwha roga
 26. Talu roga
 27. Kantha roga
 28. Shira roga
 29. Shamana
 30. Santarpana
 31. Apatarpana
 32. Lekhana
 33. Anuloman
 34. States of dosha - Vriddha ksheena dosha in dosha, 63 doshavastha
 35. Chikitsa / prayashchitta/ prashaman
 36. Eka aushadha rasayana
 37. Prakrit vaikrit jwara
 38. Ruksha tejo jwarkaram
 39. Kaphasthan anupurvi chikitsa
 40. Sarpi prayoga
 41. Urdhawag raktpitta
 42. Adhoga raktapitta
 43. Paravat shakrit in grathit rakta
 44. Nichaya gulma
 45. Kewal vata, swanidana kupita vata
 46. Ekang sarvang vata, Dhatu kshayanimittaja vata
 47. Madya, Madya sevan vidhi, Madya atyaya, Madya vega
 48. Bheshaja kshapite deha aaharai reva brimhanam
 49. Karshya
 50. Sneha saro ayam purusha
 51. Raktam hi vyamlatam yati taccha nasti na chasti ruk
 52. Roga sarve api mande agnou Sutram udarani cha
 53. Adravyabhut chikitsa
 54. Vatsya anu jayet pittam, Pittasya anu jayet kapham, Jayed purvam yo bhavet balwattam
 55. Recurrence of diseases
 56. Gurunam ardha souhityam
 57. Chara sharira avayava swabhavo dhatav kriya
 58. Na hi vatad rite yoni nareenam sampradushyati
 59. Na hi karm mahat kinchit falam yasya na bhujyate
 60. Na abhuktam ksheeyate karma
 61. Cause specific treatment of agni dushti cha chi 15/206-210
 62. Shakha roga
 63. Tamake tu virechanam
 64. Swe sthane maruto avasyam vardhate kapha samkshayat
 65. Sa vriddha sahasa hanyat
 66. Tasmat tam twaray jayed cha chi 19/121
 67. Chaardi nigrahad kushtha
 68. Trishna in relation to rehydration
 69. Urustambha- tasya na snehanam karyam n bastirna virechanam
 70. Vayu vishwam idam
 71. Dhatugat vata
 72. Uttan and gambhir dhatu
 73. Devonmada
 74. Bhutonmada
 75. Atattvabhinivesha