Contents under development

From Charak Samhita
Jump to navigation Jump to search

In an attempt to provide comprehensive and up to date knowledge of Charak Samhita, we have started new section on Concepts and Contemporary Practices. We invite research scholars and authors to contribute with their knowledge in this. The guidelines are available here.

The following are the lists of contents under development and articles that are to be assigned to new authors. If you are willing to contribute to develop this content, please contact on carakasamhita@gmail.com. We will communicate with you.

List of assigned articles, under development

 1. Rogi pariksha , Atura bala jnana
 2. Niruha basti
 3. Upsargaja vyadhi / Aupasargika vyadhi
 4. Pind brahmanda nyaya / Loka, Purusha Siddhanta
 5. Yapana basti
 6. Anuvasana basti
 7. Agada
 8. Aachara rasayana
 9. Netra roga
 10. Nitya sevaniya dravya
 11. Sara
 12. Bala
 13. Loka
 14. Vrata
 15. Artha/Hridaya
 16. Desha
 17. Ahamkara
 18. Mahat
 19. Vaya
 20. Nyaya Kedarikulya/ ksheeradadhi / khalekapota / Dhatu parinaman siddhanta
 21. Shirodhara
 22. Samhanana
 23. Pramanatah pariksha
 24. Adharma
 25. Upadhatu
 26. Adhyapan vidhi
 27. Karna roga
 28. Matra basti

List of new articles to be assigned to authors

These are the lists of contents under development and articles that are to be assigned to new authors. If you are willing to contribute to develop this content, please contact on carakasamhita@gmail.com. We will communicate with you.

 1. Pranayatana
 2. Prana
 3. Udaka
 4. Avarana
 5. Atulya gotra
 6. Trimarma -Shira marma
 7. Hridaya marma
 8. Basti marma
 9. Nabhi
 10. Twacha
 11. Nati upyunjeeta -Kshara
 12. Nati upyunjeeta -Lavana
 13. Nati upyunjeeta -Pippali
 14. Roga paareeksha in vyadhi, Nidanarthakara, Vyadhisankarya
 15. Kalpa vidhi
 16. Yoni
 17. Concept of Kalpana -Kalpa 12/ 45 (Combination of ingredients)
 18. Concept of samana samanaguna and bhuyishtha
 19. Matra Concept of hriswa madhyam uttam matra, aushadha matra
 20. Concept of Vishesh visheshaguna and bhuyishtha
 21. Namarupa vigyan
 22. Jatru urdhwaga roga
 23. Gala roga
 24. Danta roga
 25. Dantaveshta roga
 26. Jiwha roga
 27. Talu roga
 28. Kantha roga
 29. Shira roga
 30. Shamana
 31. Santarpana
 32. Apatarpana
 33. Lekhana
 34. Anuloman
 35. States of dosha - Vriddha ksheena dosha in dosha, 63 doshavastha
 36. Chikitsa / prayashchitta/ prashaman
 37. Eka aushadha rasayana
 38. Prakrit vaikrit jwara
 39. Ruksha tejo jwarkaram
 40. Kaphasthan anupurvi chikitsa
 41. Sarpi prayoga
 42. Urdhawag raktpitta
 43. Adhoga raktapitta
 44. Paravat shakrit in grathit rakta
 45. Nichaya gulma
 46. Kewal vata, swanidana kupita vata
 47. Ekang sarvang vata, Dhatu kshayanimittaja vata
 48. Madya, Madya sevan vidhi, Madya atyaya, Madya vega
 49. Bheshaja kshapite deha aaharai reva brimhanam
 50. Karshya
 51. Sneha saro ayam purusha
 52. Raktam hi vyamlatam yati taccha nasti na chasti ruk
 53. Roga sarve api mande agnou Sutram udarani cha
 54. Adravyabhut chikitsa
 55. Vatsya anu jayet pittam, Pittasya anu jayet kapham, Jayed purvam yo bhavet balwattam
 56. Recurrence of diseases
 57. Gurunam ardha souhityam
 58. Chara sharira avayava swabhavo dhatav kriya
 59. Na hi vatad rite yoni nareenam sampradushyati
 60. Na hi karm mahat kinchit falam yasya na bhujyate
 61. Na abhuktam ksheeyate karma
 62. Cause specific treatment of agni dushti cha chi 15/206-210
 63. Shakha roga
 64. Tamake tu virechanam
 65. Swe sthane maruto avasyam vardhate kapha samkshayat
 66. Sa vriddha sahasa hanyat
 67. Tasmat tam twaray jayed cha chi 19/121
 68. Chaardi nigrahad kushtha
 69. Trishna in relation to rehydration
 70. Urustambha- tasya na snehanam karyam n bastirna virechanam
 71. Vayu vishwam idam
 72. Dhatugat vata
 73. Uttan and gambhir dhatu
 74. Devonmada
 75. Bhutonmada
 76. Atattvabhinivesha