List of herbs in Charak Samhita

From Charak Samhita
Jump to navigation Jump to search

The page enlists a list of herbs in overall Charak Samhita according to the chapter.

Sutra Sthana Chapter 4 Shadvirechanashatashritiya Adhyaya

The activity profile is given next to the name of herb.

 1. Jivaka (Microstylis wallichii) : Jeevaniya, Shukra janana, Snehopaga
 2. Rishabhaka (Microstylis wallichii) : Jeevaniya, Shukra janana
 3. Meda (Polygonatum verticilatum): Jeevaniya, Shukra janana, Snehopaga
 4. Mahameda (Polygonatum verticilatum): Jeevaniya
 5. Kakoli (Roscoea procera): Jeevaniya, Brimhaniya, Shukra janana, Snehopaga, Aangamrdaprashamana
 6. Kshirakakoli (Tuberous Root of Roscoea procera): Jeevaniya, Brimhaniya, Shukra janana, Snehopaga
 7. Mudgaparni (Phaseolus trilobus): Jeevaniya, Shukra janana
 8. Mashaparni (Taramnus labialis)': Jeevaniya, Shukra janana
 9. Jivanti (Leptadenis reticulate): Jeevaniya, Snehopaga, Vaya sthapana, Shwasahara
 10. Madhuka (Glycyrrhiza glabra): Jeevaniya, Shonita sthapana, Angamrdaprashamana, Dahaprashamana, Mutra virajaniya, Asthapanopaga, Vamanopaga, Snehopaga, Kandughna, Kanthya, Varnya, Sandhaniya, Purishavirajaniya
 11. Kshirini (Mimusops hexandra): Brumhaniya
 12. Rajakshavaka (Euphorbia microphylla): Brumhaniya
 13. 'Ashvagandha (Withania somnifera): Brumhaniya, Balya
 14. Bhadraudani (Sida cordifolia): Brumhaniya
 15. Bharadwaji (Thespesia lampas): Brumhaniya
 16. Payasya (Ipomoea paniculate or Tylophora indica??) : Brumhaniya, Balya, Varnya, Purisha virajaniya
 17. Rishyagandha (Argeria speciose): Brumhaniya
 18. Musta (Cyprus rotundus): Lekhaniya, Truptighna, Kandughna, Atanyashodhana, Trushnanigrahana
 19. Kushtha (Sausurea lappa): Lekhaniya, Shukrashodhana, Asthapanopaga
 20. Haridra (Curcuma longa): Lekhaniya, Kushthaghna, Vishaghna
 21. Daruharidra (Berberis aristata): Lekhaniya, Arshoghna, Kaṇdughna
 22. Vacha (Acorus calamus): Lekhaniya, Truptighna, Arshoghna, Asthapanopaga, Sheeta prashamana, Sanjna sthapana
 23. Ativisha (Aconitus heterophyllum): Lekhaniya, Arshoghna
 24. Katurohini-Shakuladani- Arishtha (Picrorrhiza kurroa): Lekhaniya, Stanyashdhana, Bhedaniya, Prajasthapana
 25. Chitraka (Plumbago zeylanica ): Lekhaniya, Bhedaniya, Dipaniya, Tr̥uptighna , Arshoghna, Shulaprashamana
 26. Chirabilva (Holoptelia indica / Pongamia pinnata ): Lekhaniya, Bhedaniya
 27. Haimavati (Iris germanica): Lekhaniya
 28. Arka, Sadapuṣhpa (Calotropis procera): Bhedaniyani, Swedopaga, Vamanopagani
 29. Agnimukhi- Langali (Gloriosa superba): Bhedaniya
 30. Chitra (Baliospermum montanum): Bhedaniya
 31. Shankhini (Canscora ducussata): Bhedaniya
 32. Svarnakshiri (Argemone Mexicana/ Euphorbia thomsonia): Bhedaniya
 33. Prushniparni (Uraria picta): Sandhaniya, Shothahara, Angamrdaprashamana
 34. Ambashtha (Cessampelos paraira):Sandhaniya
 35. Mocharasa (exudates of Shalmalia malabarica): Sandhaniya, Purisha samgrahaniya, Shonita sthapana, Vedana sthapana
 36. Dhataki: Sandhaniyani, Purisha samgrahaniya, Mutravirajaniyani
 37. Lodhra (Symplocos racemose): Sandhaniya, Purisha samgrahaniya, Shonita sthapana
 38. Priyangu, Viswakasenakranta (Callicarpa microphylla): Sandhaniya, Mutravirajaniya, Shonitasthapana, Purishasamgrahaniya, Prajasthapana
 39. Katphala (Myricanagi): Sandhaniya, Shukra shodhana, Vedana sthapana
 40. Pippali (Piper longum): Dipaniya, Kanṭhya, Truptighna, Asthapanopaga, Hikkanigrahana, Kasahara, Shulaprashamana, Shirovirechanopaga, Sheeta prashamana
 41. Pippalimula (Roots of Piper nigrum): Dipaniya, Shula prashamana
 42. Chavya (Piper chaba): Dipaniya, Truptighna, Shulaprashamana, Arshoghna
 43. Amlavetas: Dipaniya, Hrudya, Shwasahara
 44. Maricha (Piper nigrum): Dipaniya, Krumighna, Shiro-virechanopaga, Shula prashamana
 45. Ajamoda (Apium graveolens): Dipaniyani, Shula prashamana
 46. Bhallataka (Semicarpus anacardium): Dipaniyani, Mutra samgrahaniya (Arushkara) Kushthaghna
 47. Hingu (Exudates of Ferula narthex) : Dipaniya, Shwasahara, Sanjna sthapana
 48. Aindri(Citrulus colosynthesis): Balya, Prajasthapana
 49. R̥ushabhi: Balya
 50. Atirasa -Shatavari (Asparagus racemosus): Balya, Vaya sthapana
 51. Rishyaprokta (Abutilon indicum): Balya
 52. Rohini: Balya
 53. Bala, Bhadrodani (Sida cordifolia): Balya
 54. Atibala (Abutilon indicum): Balya
 55. Chandana (Santalum album ): Varṇya, Kaṇdughna, Vishaghna, Trushnasangrahana, Dahaprashamana, Angamrdaprashamana
 56. Tunga(Callophyllus anophyllum): Varnya
 57. Padmaka, Padmakeshara (Prunus cerasoides): Varṇya, Purishasamgrahaṇiya, Vedanasthapana
 58. Manjishtha, Samanga (Rubia cordifolia): Varṇya, Vishaghna , Jwarahara, Sandhaniya, Purisha samgrahaniya
 59. Sariva (Hemidesmus indicus): Varṇyani, Stanyashodhana, Jwarahara, Dahaprashamana, Kanthya
 60. Sita (Sugar): Varnya
 61. Lata (Black variety of cynodont dactylon): Varnya
 62. Ikshu (Sacccharum officinarum): Kanthya, Shukra shodhana, Shramahara
 63. Draksha, Mrudvika (Vitis vinifera): Kanthya, Virechanopaga, Kasahara, Jvarahara, Shramahara, snehopaga
 64. Vidari (Puraria tuberose): Kanthya, Snehopaga, Angamardaprashamana
 65. Kaiṭarya (Myricanagi): Kanthya
 66. Hamsapadi (Adiantum lanulatum): Kanthya
 67. Bruhati (Solanum indicum): Kanthya, Hikkanigrahana, Shvayathuhara, Angamardaprashamana
 68. Kantakari (Solanum xanthocarpum): Kanthya, Hikkanigrahan, Kasahara, Shvayathuhara, Sheeta prashamana, Angamrdaprashamana
 69. Amra (Mangifera indica): Hrudya, Chhardinigrahana (Amra pallava- leaves) Purishasamgrahaniya (Amra asthi-seed)- Mutrasamgrahaniya
 70. Amrataka (Spondias pinnata): Hrudya
 71. Likucha (Artocarpus lakoocha): Hrudya
 72. Karamarda (Carrisa carandas): Hrudya
 73. Vrukshamla (Tamarindus indica): Hrudya
 74. Kuvala (Zizyphus sativa): Hrudya, Virechanopaga
 75. Badara (Zizyphus jujuba): Hridya, Virechanopaga, Swedopaga, Chhardinigrahana, Hikkanigrahana, Shramahara, Udardaprashamana
 76. Daḍima (Punica granatum): Hridya, Chhardinigrahaṇ, Shramahara
 77. Matulunga (Citrus decumana): Hrudyani, Chhardinigrahana
 78. Viḍanga (Embelia ribes): Trptighna, Kushṭhaghna, Krimighna, Shirovirechanopaga
 79. Murva (Clema tistriloba): Trptighna, Stanyashodhana
 80. Guduchi (Tinospora cordifolia): Trptighna, Trushnanigrahana, Dahaprashamana, Stanyashodhana
 81. Madhuparni (Tinospora cordifolia): Sandhaniya, Snehopaga
 82. Patola (Trochiosanthus dioeca): Truptighna, Trishna nigrahana
 83. Kutaja, Vatsaka (Holarrhena antydesenterica): Arshoghna, Kanḍughna; Fruits of Holarrhena antydesenterica: Stanyashodhana, Asthapanopaga
 84. Bilva (Aegle marmelos): Arshoghna, Asthapanopaga, Anuvasanopaga, Shvayathuhara
 85. Abhaya (Terminalia chebula): Arshoghnani, Kushthaghna, Virechanopaga, Hikka nigrahana, Kasahara, Jwarahara, Vayasthapana
 86. Dhanvayasa- duralabha (Fagonia cretica): Arshoghna, Hikka nigrahana, Kasahara
 87. Khadira,, Somavalka (Acacia catechu): Kushthaghna, Udardaprashamana, Mutra samgrahaniya
 88. Amalaki (Phyllanthus emblica): Kushthaghna, Virechanopaga, Kasahara, Jwarahara
 89. Saptaparna: kushthaghna, udardaprashamana
 90. Karavira: Kushthaghna
 91. Jatipravala (Tender shoot of Jasminum officinale): Kushthaghna
 92. Nalada (Nardostachys jatamansi): Kandughna
 93. Aragvadha ,Kritamala (Cassia fistula): Kandughnna, Kushthaghna
 94. Naktamala(Pongamia pinnata) : Kandughna
 95. Nimba: Kandughna
 96. Sarshapa: Kandughna, Asthapanopaga, Shiro-virechanopaga
 97. Akshiva, Shigru, Shobhanjana (Moringa oleifera): Shirovirechanopaga, Krimighna, Swedopaga
 98. Gandira (Euphorbia antiquorum): Krimighna, Shula prashamana
 99. Kebuka (Costus speciosus): Krimighna
 100. Nirguṇḍi, Sindhuvara (Vitex negundo): Krimighna, vishaghna
 101. Kinihi (Achyrantus aspera): Krimighna
 102. Shwadanshtra (Tribulus teriestris): Krimighna, Mutrala, Anuvasanopaga
 103. Vrukshaparni (A variety of ipomoea reniformis): Krimighna
 104. Akhuparni (Ipomoea reniformis): Krimighna
 105. Ela (elettaria cardamomum): Vishaghna, Shwasahara, Angamrdaprashamana
 106. Palindi (Operculina terpethum): Vishaghna
 107. Kataka (Strychnos potatorum): Vishaghna
 108. Shirisha (Albizzia lebbek): Vishaghna, Vedanasthapana
 109. Shleshmantaka (Cordia dicotoma): Vishaghna
 110. Viraṇa (Viteveria zizanioides): Stanyajanana
 111. Shali (Oryza sativa): Stanyajanana
 112. Shashtik Shali: stanyajananāni, sramaharāṇi
 113. Ikshuvalika (Astercantha longifolia): Stanyajanana
 114. Darbha (Desmostachys bipinnata): Stanyajanana, Mutravirechaniya
 115. Kusha (variety of Desmostachys bipinnata): Stanyajanana, Mutravirechaniyani
 116. Kasha (Saccharaum spontaneum): Stanyajanana, Mutravirechaniya
 117. Gundra (Soccha rumsara): Stanyajanan, Mutravirechaniya
 118. Itkata: Stanyajanana, Mutravirechaniya
 119. Katruna (cymbopogons choenanthus): Stanyajanana
 120. Patha (Cessampelos paraeria): Stanyashodhana, Jwarahara
 121. Mahaushadha, Shrungavera, Nagara (Zingiber officinale): Stanyashodhana, Truptighna, Trushnanigrahana, Arshoghna, Dipaniya, Shula prashamana, Shitaprashamana
 122. Suradaru(Cedrus deodar): Stanyashodhana, Anuvasanopaga
 123. Kiratatikta (Swertia chiraita): Stanyashodhana, Trushnanigrahana
 124. Vriddharuha: Shukrajananāni
 125. Jatila (Nardostachys jatamansi): Shukrajanana, Sanjnasthapana
 126. Kulinga (Blefaris edulis): Shukrajanana
 127. Elavaluka (Brunus cerasus): Shukra shodhana, Vedana sthapana
 128. Katphala: Shukra shodhana, vedana sthapana
 129. Samudraphena: Shukra shodhana
 130. Kadamba (Anthocephalus indicus): Shukra shodhana, Vedana sthapana
 131. Ikshu (Sacccharum officinarum): Shukra shodhana, Shramahara
 132. Kandekshu ( Stem of Sacccharum officinarum): Shukra shodhana
 133. Ikshuraka (Astercantha longifolia): Shukra shodhana
 134. Vasuka (indigo feraenneaphylla): Shukra shodhana, Mutravirechaniya
 135. Eranda, Urubuka (Ricinus communis): Swedopagani, Angamardaprashamana, Bhedaniya
 136. Vrushchira (White variety of Boerhaavia diffusa): Swedopaga, Anuvasanopaga, Kasahara
 137. Punarnava (Boerhaavia diffusa): Swedopaga, Anuvasanopaga, Kasahara, Vayasthapana
 138. Yava (Hordeum vulgare): Swedopaga, Chhardinigrahaṇa, Shramaharaṇi
 139. Tila (Sesamum indicum): Swedopaga, Purisha virajaniya (Tila kana)
 140. Kulattha (Dolichos biflorus): Swedopaga
 141. Masha (Phaseolus mungo): Swedopaga
 142. Madhu: Vamanopaga, Shonitasthapana
 143. Kovidara(Red variety of Bauhinia veriegata): Vamanopaga
 144. Karbudara (White variety of bauhinia veriegata): Vamanopaga
 145. Nipa (Anthocephalus indicus): Vamanopaga
 146. Vidula (Barringtonia acutangula): Vamanopaga
 147. Bimbi (Coccinia indica): Vamanopaga
 148. Shanapushpi (Crotalaria verrucosa): Vamanopaga
 149. Pratyakpuṣhpa (Achyranthus aspera): Vamanopaga (Apamarga) Shirovirechanopaga
 150. Kashmarya (Gmelina arborea): Virechanopaga, Shvayathuhara, Dahaprashamana
 151. Parushaka (Grevia asiatica): Virechanopaga, Jwarahara, Shramahara
 152. Bibhitak (Terminalia belerica): Virechanopaga, Jwarahara
 153. Karkandhu (Zizyphus nummularia): Virechanopaga
 154. Pilu (Salvadora persica): Virechanopaga, Jwarahara
 155. Trivruta, Suvaha (Operculina terpethum): Asthapanopaga, Bhedaniyani, Vishaghna
 156. Shatapushpa (Anathum sova): Asthapanopaga, Anuvasanopaga
 157. Madanaphala (Randia dumetroum): Asthapanopaga
 158. Rasna (Pluchea lanceolata): Anuvasanopaga
 159. Agnimantha (Clerodandrum phlomoides / Premna integrifolia): Anuvasanopaga, Shitaprashamana, Shothahara
 160. Shyonaka (Oroxylum indicum): Anuvasanopaga, Sheetaprashamana, Shothahara
 161. Jyotishmati (Celastrus paniculatus): Shirovirechanopaga
 162. Kshavaka (Centipeda minima): Shirovirechanopaga
 163. Shweta (White veriety of clitoreaternatea) : Shirovirechanopaga, Vaya sthapana
 164. Mahashweta (variety of Clitorea ternatea): Shirovirechanopaga
 165. Jambu (Eugenia jumbolana): Chhardinigrahana, Purishavirajaniya, Mutrasangrahaniya
 166. Yastika: Chhardinigrahana
 167. Mruti: Chhardinigrahana, Purisha virajaniya
 168. Laja (Fried paddy): Chhardinigrahana, Dahaprashamana, Shonita sthapana
 169. Dhanvayavas: Trishna nigrahana
 170. Parpataka (Fumaria parviflora): Trishna nigrahana
 171. Hribera (Pavonia odorata): Trishna nigrahana, Dahaprashamana
 172. Dhanyaka (Coriander sativum): Trishna nigrahana, Sheeta prashamana
 173. Shati (Hedychium spicatum): Hikka nigrahana, Shwasahara
 174. Pushkaramula (Inula racemosa): Hikka nigrahana, Shwasahara
 175. Vruksharuha (Dendrophthoe falcata): Hikka nigrahana
 176. Kulira (Rhus succedanea): Hikka nigrahana
 177. Ananta: Purishasamgrahaniya
 178. Katvanga: Purishasamgrahaniya
 179. Dhataki (Woodfordia floribunda): Purishasangrahaṇiya, Mutra virajaniya
 180. Padma (Nelumbo nucifera): Purishasamgrahaṇiya, Mutra virajaniya
 181. Shallaki tvak (bark of Boswellia serrata): Purisha virajaniya
 182. Kacchura (Mucuna prurience): Purisha virajaniya
 183. Shalmali (Shalmalia malabarica): Purisha virajaniya
 184. Shriveshtaka (Extract of pinus roxburghii): Purisha virajaniya
 185. Utpala, Saugandhika (Nymphaea alba): Purisha virajaniya, Mutra virajaniya
 186. Plaksha (Ficus lacor): Mutra samgrahaniya
 187. Vata (Ficus bengalensis): Mutra samgrahaniya
 188. Kapitana (Albizzia lebbeck): Mutra samgrahaniya
 189. Udumbara (Ficus glomarata): Mutra samgrahaniya
 190. Ashwattha (Ficus religiosa): Mutra samgrahaniya
 191. Ashmantaka (Bauhinia racemosa): Mutra Samgrahaniya
 192. Nalina (Nelumbo nucifera): Mutra virajaniya
 193. Kumuda (Nymphaea alba): Mutra virajaniya
 194. Pundarika: Mutra virajaniya
 195. Shatapatra (variety of nelumbo nucifera): Mutra virajaniya
 196. Vrukshadani (Dendrophthoe falcata): Mutrala
 197. Ushira (Vetiveria zizanioides): Mutrala, Varṇya, Shukra shodhana, Dahaprashamana, Angamrdaprashamana
 198. Pashaṇabheda (Bergenia ligulate): Mutrala
 199. Shringi: Kasahara
 200. Tamalaki (Phyllanthus niruri): Kasahara, Shwasahara
 201. Aguru: Shwasahara, Sheeta prashamana
 202. Surasa (Ocimum Sanctum): Shwasahara
 203. Chanda: Shwashara
 204. Patala (Stereospermum suaveolens): shothahara (amogha )
 205. Shalaparni, Sthira (Desmodium gangeticum): Shothahara, Snehopaga, Balya, Vaya sthapana
 206. Kashamarya: Shothahara
 207. Sharkara: Jwarahara, Dahaprashamana, Shonita sthapana
 208. Kharjura (Phoenix sylvestries): Shramahara
 209. Priyala (Buchanan ialanzan): Shramahara, Udardaprashamana
 210. Phalgu (Ficus hispida): Shramahara
 211. Shashtika (variety of Oryza sativa): Shramahara
 212. Nílotpala (Nymphe astelata): Dahaprashaman
 213. Tagara (Valerania wallichii): Sheeta prashamana
 214. Bhutika (Trachyspermum ammi): sheeta prashamana
 215. Tinduka (Diospyros peregrima): Udardaprashamana
 216. Kadara (variety of Acacia catechu): Udardaprashamana
 217. Arimeda (Acacia catechu): Udardaprashamana, Sanjna sthapana
 218. Ashwakarna (Dipterocarpus alatus): Udardaprashamana
 219. Arjuna (Terminalia arjuna): Udardaprashamana
 220. Asana (Terminalia tomentosa): Udardaprashamana
 221. Pippalimula (Roots of Piper longum): Shula prashamana
 222. Ajagandha (Gynandropsis gynandra): Shula prashamana
 223. Ajaji (Cuminimum cynminum): Shula prashamana
 224. Rudhira (Crocus sativus): Shonitasthapana
 225. Gairika (Ferrum haematite): Shonitasthapana
 226. Shala (Shorea robusta): Vedanasthapana
 227. Tumba (Xanthoxylo nalatum): Vedanasthapana
 228. Vanjula (Salix caprea): Vedanasthapana
 229. Ashoka (Saraca indica): Vedanasthapana
 230. Ashokarohinya: Sanjna sthapana
 231. Katarya: Sanjna sthapana
 232. Choraka (Angelic aglauca): Sanjna sthapana
 233. Vayastha - Brahmi (Bacopa monnieri): Sanjna sthapana , Prajasthapan
 234. Golomi – a variety of Vacha (Acorus calamus): Sanjna sthapana
 235. Palankasha (Commiphora mukul): Sanjna sthapana
 236. Shatavirya (cynodont dactylon): Prajasthapana
 237. Sahasravirya ( variety of cynodont dactylon): Prajasthapana
 238. Avyatha: Prajasthapana
 239. Shiva: Prajasthapana
 240. Vatyapushpi, Vatyayani (Sida rhombifolia): Prajasthapana, Brumhaniya
 241. Yukta: vayasthapana
 242. Mandukaparni (Centella asiatica): Vayasthapana

Sutra Sthana Chapter 5 Matrasheetiya Adhyaya

Dietary articles

 1. Shali rice (Oryza sativum): Useful for regular consumption
 2. Shashtikarice(variety of Oryza sativum): Useful for regular consumption
 3. Mudga (Vigna radiata- green gram): Useful for regular consumption
 4. Aamalaka (Phyllanthus emblica -Indian-gooseberry):Useful for regular consumption
 5. Yava (Hordeum vulgare-barley):Useful for regular consumption
 6. Til (Sesamum indicum-sesame): Contraindicated for regular consumption
 7. Masha (Vigna mungo-black gram): Contraindicated for regular consumption
 8. Shaluka (tuber of lotus-Nymphaea alba Linn.): Contraindicated for regular consumption
 9. Bisa (stalk of lotus-Nymphaea alba Linn.): Contraindicated for regular consumption

Used in daily procedures of preservation of health

Anjana

 1. sauviranjana (antimony sulphide): collyrium for daily use
 2. rasanjana (aqueous extract of Berberis aristata):collyrium for intermittent use for the purpose of cleansing

Dhumapana

 1. Harenuka (Pisum sativum L. ): Useful in inhalation for daily use
 2. Priyangu (Callicarpa macrophylla Vahl ): Useful in inhalation for daily use
 3. Prithvika ( Amomum subulatum Roxb.), Sthula ela??: Useful in inhalation for daily use
 4. Kesara(Crocus Sativus L.): Useful in inhalation for daily use
 5. Nakha ( Ipomoea Pes-tigridis L.)?? Langali??: Useful in inhalation for daily use
 6. Hribera (Plectranthus vettiveroides(Jacob) ): Useful in inhalation for daily use
 7. Chandana ( Santaum albus L.): Useful in inhalation for daily use
 8. Patra ( Cinnamomum tamala (Buch.-Ham): Useful in inhalation for daily use
 9. Tvak (Cinnamomum verum J.Presl ): Useful in inhalation for daily use
 10. Ela (Ellatoria cardamomum(L.) Maton): Useful in inhalation for daily use
 11. Ushira (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty): Useful in inhalation for daily use
 12. Padmaka (Prunus cerasoides Buch.-Ham.): Useful in inhalation for daily use
 13. Dhyamaka (Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. ): Useful in inhalation for daily use
 14. Madhuka ( Glycyrrhiza glabra L.or Madhuka indica?? ): Useful in inhalation for daily use
 15. Mamsi ( Nardostachys jatamansi (D.Don.) DC. ): Useful in inhalation for daily use
 16. Guggulu (Commiphora mukul(Hook.ex Stocks): Useful in inhalation for daily use
 17. Aguru( Aquilaria malaccensis Lam.): Useful in inhalation for daily use
 18. Sharkara( Dodecacarbon monodecahydrate ): Useful in inhalation for daily use
 19. Good bark of Nyagrodha(Ficus benghalensis L.): Useful in inhalation for daily use
 20. Ashvattha (Ficus religiosa L. ): Useful in inhalation for daily use
 21. Plaksha (Ficus virens Aiton): Useful in inhalation for daily use
 22. Lodhra (Symplocos racemose Roxb. ): Useful in inhalation for daily use
 23. Vanya (Boswellia serrata Roxb.ex Colebr): Useful in inhalation for daily use
 24. Sarjarasa (Vateria indica L. ) : Useful in inhalation for daily use
 25. Musta (Cyperus rotundus L. ): Useful in inhalation for daily use
 26. Shaileya (Parmotrema perlatum (Huds.)M.Choisy ): Useful in inhalation for daily use
 27. Kamala (Mallotus philippensis (Lam.) ): Useful in inhalation for daily use
 28. Utpala(Nymphaea nouchali Burm.f. ): Useful in inhalation for daily use
 29. Sriveshtaka (Pinus roxburghii Sarg. ): Useful in inhalation for daily use
 30. Shallaki (Boswellia serrata Roxb.ex Colebr ): Useful in inhalation for daily use
 31. Sukabarha( ): Useful in inhalation for daily use

Nasya

Ingredients of anu taila
 1. Chanadana (Santalum album Linn.-Indian sandal wood)
 2. Aguru (Aquilaria agalocha Rox.-eagle wood)
 3. Patra (Cinnamomum tamala Nees.-cinnamom leaf)
 4. Darvi(Berberis aristata DC-Indian barberry)
 5. Madhuka (Glycyrrhiza glabra Linn.-liquorice)
 6. Bala (Sida cordifolia Linn.-country mallow)
 7. Prapaundarika (Nymphaea lotus Linn.-lotus rhizomes)
 8. Sukshma ela (Elattaria cardamomum Maton -small cardamom)
 9. Vidanga (Embelia ribes Burm.f.-false black pepper)
 10. Bilva (Aegle marmelos Corr.-wood apple)
 11. Utpala (Nymphaea caerulea Sav.-sacred blue lily)
 12. Hribera(Coleus zeylanicus Benth.)
 13. Abhayam(Vetiveria zizanioides)
 14. Vanya(Cyperus tenniflorus-rush nut)
 15. Twak (Cinnamomum tamala Nees.-cinnamom bark)
 16. Musta (Cyperus rotendus Linn.- nut grass)
 17. Sariva (Hemidesmus indicus R.B.-Indian sarsaparilla)
 18. Sthira (Desmodium gangeticum DC-ticktrefoil)
 19. Jivanti(Leptadenia reticulate W& A-cork swallow wart)
 20. Prushniparni (Uraria picta Desv.-painted leaved uraria)
 21. Deodar (cedrus deodara Loud.)
 22. Shatavari (Asparagus racemosus Willd.-climbing asparagus)
 23. Harenu (Pisum sativaum Linn.-fragrant piper)
 24. Bruhati (Solanum indicum Linn.-Indian night shade)
 25. Vyaghri (Solanum xanthocarpum Schrad-yellow berried night shade)
 26. Surabhi (Pluchea lancolata Oliver & Hiern-Indian groundsel)
 27. Padmakeshara (Nelumbo nucifera Gaertn.-lotus filaments)

Teeth cleansing trees

 1. Karanja (Pongamia pinnata Pierre-Indian beech)
 2. Karavira (Nerium indicum Mill-Indian oleander)
 3. Arka (Calotropis gigantean Linn -madar)
 4. Malati (Aganosma dichotoma Roth-Arabian jasmine)
 5. Arjuna (Terminalia arjuna Roxb)
 6. Asana (Terminalia tomentosa W&A-spinout kini-tree)

Mouth fresheners

 1. Jati (Myristica fragrans Hoult.-nutmeg)
 2. Katuka (Hibiscuss abelmoschus Linn.-musk-mellow)
 3. Puga (Areca catechu Linn.-betel-nut)
 4. Lavanga (Syzygium aromaticum Merrill & Perry-cloves)
 5. Kankola (Piper cubeba Linn.-cubeb-pepper seed)
 6. Tambula (betel-leaves)
 7. Karpura (Cinnamomum camphora Nees & Eberm.-camphor)
 8. Sukshma ela (Elattaria cardamomum Maton- small cardamom)

Sutra Sthana Chapter 6 Tasyashiteeya Adhyaya

Herbs used in Spring season

 1. chandana (Santalum album Linn): Used for external application
 2. Aguru (Aquilaria agallocha Roxb) (eagle-wood): Used for external application
 This page needs your contribution. Kindly connect to carakasamhita@gmail.com if interested to contribute.