Category:Ancient Ayurveda Scientists and scholars

From Charak Samhita
Revision as of 17:14, 24 January 2019 by Agnivesha (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ancient Ayurveda Scientists and scholars

 • Angira[1]
 • Jamadagni [2]
 • Vashishtha [3]
 • Kashyapa [4]
 • Bhrigu [5]
 • Atreya [6]
 • [Gautam]
 • Samkhya [7]
 • Pulastya [8]
 • Narada [9]
 • Asita [10]
 • Agastya [11]
 • Vamadeva [12]
 • Markandeya[[13]]
 • [Ashvalayana]
 • [Parikshi]
 • [Bhikshu Atreya]
 • [Bharadwaja]
 • [Kapinjala]
 • Vishwamitra[[14]]
 • [Ashmarathya]
 • Bhargava[[15]]
 • Chyavana[[16]]
 • Abhijit Gargya[[17]]
 • Shandilya[[18]]
 • [Kaundinya (lya)]
 • [Varkshi]
 • Devala[[19]]
 • [Galava]
 • [Sankrutya]
 • [Baijavapi]
 • [Kushika]
 • Badarayana[[20]]
 • [Badisha]
 • [Sharaloma]
 • [Kapya]
 • Katyayana[[21]]
 • [Kankayana]
 • [Kaikasheya]
 • [Dhaumya]
 • [Maricha]
 • [Kashyapa]
 • [Sharkaraksha]
 • [Hiranyaksha]
 • [Lokaksha]
 • [Paingi]
 • Shaunaka[[22]]
 • [Shakunteya]
 • [Maitreya]
 • [Maimatayani]
 • Vaikhanasa[[23]] and Valakhilya

Pages in category "Ancient Ayurveda Scientists and scholars"

This category contains only the following page.