Changes

Jump to navigation Jump to search

Kalpa Sthana

8 bytes added, 07:40, 8 December 2018
no edit summary
|label7 =
|data7 = [[Madanakalpa Adhyaya]], [[Jimutaka Kalpa Adhyaya]], [[Ikshvaku Kalpa Adhyaya]], [[Dhamargava KalpaAdhyaya]], [[Vatsaka Kalpa]], [[Kritavedhana Kalpa]], [[Shyamatrivrita Kalpa]], [[Chaturangula Kalpa]], [[Tilvaka Kalpa]], [[Sudha Kalpa]], [[Saptalashankhini Kalpa]], [[Dantidravanti Kalpa]] }}
==Preamble of [[Kalpa Sthana]] of the [[Charaka Samhita]] ==

Navigation menu