Changes

Jump to navigation Jump to search

Kalpa Sthana

3 bytes removed, 09:01, 7 December 2018
no edit summary
|label7 =
|data7 = [[Madanakalpa]], [[Jimutaka Kalpa]], [[Ikshavaku Ikshvaku Kalpa]], [[Dhamargava Kalpa]], [[Vatsaka Kalpa]], [[Kritavedhana Kalpa]], [[Shyamatrivrita Kalpa]], [[Chaturangula Kalpa]], [[Tilvaka Kalpa]], [[Sudha Kalpa]], [[Saptalashankhini Kalpa]], [[Dantidravanti Kalpa]] }}
==Preamble of [[Kalpa Sthana]] of the [[Charaka Samhita]] ==
|-
| 3
| [[Ikshavaku Ikshvaku Kalpa]]
| 23
| ''IkshavakuIkshvaku''
| 45
| Leaf, Fruit, Seed

Navigation menu